לכבוד הרהג הרב נחמן ווילהעלם שליטא
ראש ישיבת מכון להוראה – הליכות עולם
און ליין סמיכה

עברתי על כמה מהסדרים והחומר שלומדים בישיבה והנני רואה גודל החכמה והמלאכה בכדי לאפשר לכל מאן דבעי, יהיה איך שיהי, המקום תורה לפנות ללימוד הלכה למעשה ברמה גבוהה ואשרי חלקכם וגדול זכותכם.

ראיתי התמסרות גדולה באופן הלימוד שתהא באופן המובן ומסודר לכל, במיוחד נהנתי על הלוחות והשאלות חזרה שהם חומר לעזר לזכור לעד המעשה אשר יעשון.

בגודל לימוד ההלכות הצריכות אין די מילים להאריך, ויש בסדר שלכם היקף גדול של הלכות, מהיותר תמידיים בהלכות שבת ויום טוב, ועד לפרטי עניני איסור והיתר בהלכות בשר בחלב, תערובות, מאכלי עכום, מליחה – וגם עליתם במעלה ללמוד וללמד לשמור ולעשות בחלק אבן העזר שבשוע בהלכות נישואין ושמחות, שעליו אחזל שרק מי שיודע בטיב גיטין וקידושין יהא עוסק עמהן, להיות נזהר שהעוסקים בו יודעים בטיב עניניהם כראוי.

ולסיכום: הפרט מוכיח על הכלל שהמוסד ממשיך אליו אברכים מצוינים השוקדים על תורה ועבודה ורצונם לעלות בידיעת ההלכה ומפיץ תורה מעל גלי האויר ומטהרו עד לכל קצוי תבל ממש, וכידוע שזה היה אחד מהמטרות של כק אדמור מליובאוויטש זיע, לכבוש את כל העולם כולו בלימוד התורה ועיז לקדשו.

ואסיים בברכה שתמשיכו במעשה ידיכם להגדיל תורה ולהאדירה ולקדש שם שמים, וכפי הידוע שהליכות עולם תלוי בקיום הלכות התורה, בטח עיז ימהר קץ גלותינו בביאת משיח צדקנו בבא.

הרב זלמן נחמיה גולדברג,
אבד בדץ ובית הוראה לדיני ממונות הישר והטוב וחבר בית הדין הרבני הגדול